You will need the Flash plugin to view this publication

Download the Flash plugin for free here. Just refresh this page after installing Flash.
Also make sure that javascript is enabled in your browser.

Alternatively, you can download this publication in PDF-format - Click here.

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
VerklaringbetreffendedeBedrijfsprincipes KosmosEnergywerdopgerichtin2003metalsdoelwaardetecrerenvooralonzestakeholdersonzebeleggerswerknemersendeoverhedenenburgersvanonzegastlanden.Kosmosisinmiddelsuitgegroeidtoteenbeursgenoteerdbedrijfenhetdoeliszoonzemissiegeworden.Hoewelrendementbiedenvoorbeleggersdebelangrijkstebestaansredenisvanhetbedrijfkanditoplangeretermijnhetbestewordengerealiseerdalsdittengoedekomtvandegemeenschappenwaarinwewerkzaamzijn.Dezeprincipesweerspiegelendewaardendieonsrichtsnoervormdeninonseerstedecennium.Zijzijnookingegevendoorwatwehebbengeleerdindebeginjarenenwatonzestakeholdersverwachtenvaneenolie-engasbedrijfdatmaatschappelijkverantwoordonderneemt.Wijdankenhenvoorhuninzichten. VerantwoordelijkhedenNaardeStakeholdersKosmosenHetMilieu14EthischHandelenKosmosindeMaatschappij25OnzeWerkomgevingCommercileRelaties36Alseenpraktijkvolgensuvragenoproeptinverbandmetnalevingvanonzebeleidsregelsofdevantoepassingzijndewetgevingkuntuditmeldenviadevolgendewebsiteofhetvolgendenummerhttpskosmosenergy.alertline.comof1.888.419.0569gratisnummerbinnendeVerenigdeStaten.BedrijfsprincipesvanKosmosEnergy-SamenvattingWijzijnervanovertuigddathetcrerenvanwaardevooralonzestakeholderswerknemersbeleggersoverhedengemeenschappenenzakenpartnersdebestebasisisvooreenduurzameonderneming.Onzebedrijfsprincipesweerspiegelenonzewaardenenpraktijkeninzescrucialegebieden Sterkeenondersteunenderelatiesmetonzestakeholdersvormendebasisvanonzeondernemingenencrerenwaarde.AandeelhoudersOnsstrevenisenerzijdsaantrekkelijkerendemententerealiserenvooronzebeleggersopeenmanierdiewaardecreertoplangetermijnenanderzijdshetcompletespectrumvanzakelijkerisicoszotebeherendatweopbredeondersteuningkunnenrekenenindelandenwaarinweactiefzijn.Endatbeschermtdanweerookonzebeleggingen.WerknemersWijstrevenernaarpersonenmetdemeesttoegespitstecapaciteitenindiensttenemenencarrirestebiedendiestimulerendzijnenvoldoeningschenken.Wijduldengeenongerechtvaardigdeongelijkebehandelingenstellenallesinhetwerkomwervingenpromotievanonzemensenopbasisvanpotentieelenprestatiestedoen.Wijstrevenernaareencultuurtecrerendieeenopondernemingsgeestenteamverbandgebaseerdeaanpakcombineertmetethischhandelen.OverhedenDehulpbronnendiewijwinnenenontwikkelenzijneigendomvanonzegastlanden.Daaromwillenwijmetonzegastoverhedeneenopsamenwerkinggerichteaanpakrealiseren.Wijstrevenernaareenwelkomebeleggertezijnenteblijvendooropenenverantwoordelijktehandelenenbijtedragentotontwikkeling.GemeenschappenWijzettenonsinvoorhetrespecterenvanmensenrechten.Wijstrevennaarbreedoverlegeneengrotebetrokkenheidbijdegemeenschappendiedirectbijonzeoperatiesbetrokkenzijn.Wijproberendoorverantwoordondernemerschaplevensteverbeterenkansentecrerenenschadezoveelmogelijktebeperken.ZakenpartnersenleveranciersWijwillenmetbedrijvenwerkendieonzewaardenennormendelen.Wijstrevenernaarduurzameeconomischekansenterealiserendoorgoederenendienstenproberentebetrekkenvandelandenwaarinwewerken.MaatschappelijkeorganisatiesWijerkennendebelangrijkerolvanNGOsenanderemaatschappelijkeorganisatiesineenvrijesamenlevingookwatbetrefthetverantwoordelijkhoudenvanoverhedenenbedrijven.Doorbetrokkentezijnbijmaatschappelijkeorganisatiesverkrijgenwemeerinzichtindegemeenschappenwaarinwewerkenenkunnenwebeterebeslissingennemen.NGOskunnengewaardeerdepartnerszijnbijhetvoorzienvanmaatschappelijkeinvesteringsprogrammasmeteenimpact.VerantwoordelijkhedenNaardeStakeholders1 Wijwilleneencultuurstimulerendieuitgaatvanintegriteitprofessionalismerespecteerlijkheidennalevingvandewetenethischeprincipes.Wijstellenonszelfverantwoordelijkenaansprakelijkvooronzehandelingen.Wijstellenallesinhetwerkomdetoepasselijkewetgevingnatelevenentehandelenvolgensdeinternationalenormenvangoedegebruiken.Devruchtenvandenatuurlijkehulpbronnenvanlandendierijkzijnaanhulpbronnenkomenalsgevolgvancorruptienietaltijdtengoedeaandeplaatselijkebevolking.Wijtonengeenenkeletolerantievoorcorruptieenhebben-enhandhaven-eensolidecompliance-programma.Wijzijnpolitiekneutraalensponsorengeenkandidatenofpartijpolitiekeentiteiten.WijpleitenvoortransparantieinonzecontactenmetgastoverhedenenstaanachterhetExtractiveIndustriesTransparencyInitiativeEITIInitiatieftotTransparantievoorGrondstofwinnendeIndustrien.Wijpublicerenjaarlijksonzebetalingenvanmaterieelbelangaanoverheden.Voorzoveronzegastoverhedenhiermeeinstemmenverkiezenwijdematerilevoorwaardenvanonzeexploratie-enproductieovereenkomstenmetdezeoverhedenpubliektoegankelijktemaken.Elkewerknemerheeftdeverantwoordelijkheidzichvolgensdeaangegevenwaardenennormenvanhetbedrijftegedragen.Alszijvrezendatanderenzichnietaandezenormenhoudenmoetenzijditmelden.DitkanbijdeeerstelijnsmanagerofanoniembijhetklokkenluiderssysteemvanKosmos.Niemanddienaareerengewetenietsdergelijksmeldthoeftvoornadeligemaatregelentevrezen.EthischHandelen2 Wijverwachtenvanonzemanagersdatzijzichalsleidersgedragenenhunteamsduidelijkaansturenookmetbetrekkingtothetnalevenvandenormendieinditdocumentwordenbeschreven.Degezondheidenveiligheidvanonzewerknemersenpersonendiemetonswerkenisietswaarwijonsfundamenteelvoorinzetten.Wijstrevenernaarongevallengeheeluittesluiten.Niemandhoeftinonveiligeomstandighedentewerken.WervingendoorgroeibijKosmoszijngebaseerdopverdienste.Wijduldengeenongerechtvaardigdeongelijkebehandelingopgrondvanleeftijdgeslachtrasgodsdienstofseksuelegeaardheid.Wijwilleneendiverspersoneelsbestandaanmoedigengewoonomdatditzohoortenookomdatwezohetbreedstescalaaantalentkunnenbereiken.Wijstrevenernaarindeontwikkelingvanonzewerknemersteinvesteren.Vacatureswordenvoorzovermogelijkingevulddoorgeschiktekandidatenuitdelandenwaarinwewerkzaamzijn.Onzeoperatieszijneenplekwaarmensenwordenverondersteldsamentewerkenineenklimaatvanondernemerschap.Iedereenmoetzichergerespecteerdenvrijvoelenomideenaantedragen.Wijduldengeenpesterijenofintimidatie.Wijerkennendefundamentelerechtenvanwerknemersinclusiefhetrechtvanvrijheidvanvereniging.Wijstaangeenlijfeigenschapkinder-ofdwangarbeidtoeoponzeoperatiesofbijonzeleveranciers.Wijeisendatonzeonderaannemerszichaaninternationalefundamentelearbeidsnormenenplaatselijkewettenhoudenenhunwerknemersminstensvoldoendebetalenominhunbasisbehoeftentekunnenvoorzieninhetkadervandeplaatselijkearbeidsmarkt.OnzeWerkomgeving3 Wijrespecterenhetmilieuentrachtennegatievegevolgenzoveelmogelijktebeperkendooronsaandebestepraktijkeninonzeindustrietehouden.Wijvoorzienplannenomdoeltreffendentijdigtekunnenreagerenopcalamiteitendieeenimpactkunnenhebbenophetpersoneelhetmilieudelokalegemeenschappenenonzebedrijfsmiddelen.Erwordentrainingenenrampenoefeningengehoudenvoorinterneenexternestakeholdersomsteedsbeterensnellertekunnenreageren.Wijproberenefcintenverantwoordelijkgebruiktemakenvanhulpbronnenondermeerdoordejuistetechnischeoplossingenenperiodiekecontrolestevoorzien.Wijzettenonsinomuitstootenafvaltereduceren.Wijerkennenhetbelangvanhetbeschermenenbehoudenvanbiodiversiteitenhethandhavenvanecosysteemdiensten.Wijproberenookeenduurzaambeheervanlevendenatuurlijkehulpbonnentebevorderenbijv.doorpraktijkenintevoerendiezowelrekeninghoudenmetdenoodzaakaaninstandhoudingalsmetontwikkelingsprioriteiten.KosmosenHetMilieu4 Alvorensingrijpendeactiviteitenteondernemenwegenwemaatregelenafomnadeligegevolgenvoorhetmilieuofdemaatschappijtevoorkomenofteverlichten.Dezemaatregelenproberenwevoorzovernodigenhaalbaarintevoeren.Wijproberennegatieverisicosvoordeopenbaregezondheidveiligheidenbeveiligingtevoorkomenofzoveelmogelijktebeperken.Wijrespecterenderechtenvandemensenproberentevoorkomendatonzeoperatiesofzakenrelatieshiervoornadeligegevolgenmede-veroorzaken.Wijverrichtengrondigonderzoekomeventueleschendingenvandemensenrechtenvasttestellenen-voorzoverwijhierovercontrolehebben-teverlichten.Wijwendenvoorzoverhaalbaaronzeinvloedbijdegastoverhedenaanomdirectofinsamenwerkingmetanderenproblemenaantekaarteninverbandmetdemensenrechtenvanonzewerknemersengemeenschappen.WijpassendeVoluntaryPrinciplesonSecurityandHumanRightsVrijwilligePrincipesinzakeVeiligheidenMensenrechtentoeentrachtenrelevanteaspectentoetepassenvanderichtsnoereninzakehetbedrijfslevenenmensenrechtenvandeVerenigdeNaties.Wijbegrijpendatrespectvoordewaardigheidvandemensenrespectvolomgaanmetdeculturenvanonzegastlandenen-gemeenschappenvanfundamenteelbelangzijn.Wijzoekenregelmatigcontactmetdegemeenschappenbijonzeoperatiesomteinformerennaarhunprioriteiteneneventuelepuntenvanzorg.Wijwenseneenrelatieoptebouwenopbasisvanrespectengelijkheid.Wijwillendebredeondersteuningverdienenvandegemeenschappenwaarinwewerkzaamzijn.Wijontwikkelenenhandhavenmechanismenvoorhetbehandelenvanklachteninverbandmetonzeactiviteiten.Hetisbelangrijkdatburgerswordenvergoedindienzijnadeligegevolgenondervindenvanonzeoperaties.Wijstrevennaarhetopbouwenvanmenselijkpotentieelenhetcrerenvaneconomischekanseninclusief-voorzoverhaalbaar-doorbijvoorkeurlokalecapaciteitenenvaardighedenteontwikkelenenindemaatschappijteinvesteren.Wijbeseffendathetontwikkelenvanhulpbronnenzowelmogelijkhedenalsuitdagingenkunnenbiedenaangastlanden.Wijstellenallesinhetwerkominsamenwerkingmetoverhedenenmaatschappelijkeorganisatiesoptimalekansentecrerenzodatonzeactiviteitenkunnenbijdragentotduurzameontwikkeling.KosmosindeMaatschappij5 Wijverwachtenvanonzezakenpartnersagentenleveranciersenonderaannemersdatzijethischhandelen.HunbereidheidtothetnalevenvannormendievergelijkbaarzijnmetdenormenindezePrincipesenonzeonderliggendebeleidsregelsiseencrucialefactorbijonzebeslissingomaldannietmethensamentewerken.Wijverrichtengrondigonderzoekbijhetselecterenvanpartnersenleveranciersengaantransparanteneerlijktewerkbijhettoekennenvancontracten.Wijwerkenvoorhetdagelijkstoezichtoponzeoperatiesmeestalsamenmetpartnerbedrijvenenproberenonzeinvloedaantewendenomtezorgendatdezejoint-venturesvolgensdezePrincipeswerken.Wijverwachtendatonzewerknemerseerlijkenbillijkomgaanmetoverhedenregelgeversbeleggersklantenleveranciershetpubliekenelkaar.Werknemersmogengeenoneerlijkvoordeelproberentebehalenvoorzichzelfofvoorhetbedrijfdoorinformatietemanipulerenonjuistweertegevenofteverzwijgen.Werknemersmoetenbelangenverstrengelingofdeschijnvanbelangenverstrengelingvermijden.Onzewerknemersenonderaannemersmogengeenmisbruikmakenvanvertrouwelijkeinformatieomaanhandelmetvoorkennistedoenofmogelijktemakenvooranderen.Wijverwachtenvanonzewerknemersenonderaannemersdatzijgeheimeeninterneinformatievertrouwelijkbehandelenprecieszoalswijditookdoenmetdeintellectueleeigendomvananderen.Dekartelwetgevingverbiedtcollusiemetconcurrentenbetreffendeprijzenverkoopvoorwaardenenhetverdelenvanmarktenofklanten.Wijverbiedenwerknemersomzichintelatenmetdergelijkeconcurrentiebeperkendeactiviteiten.Wijerkennendefunctiediedebelastingenexploitatierechtenenhefngendiewijbetalenmoetenhebbenvoordeeconomischeontwikkelingvanonzegastlanden.Wijdieneneerlijkeaangiftesinenbetalendevereistebedragen.Wijstaangeenenkelevormvanonbehoorlijkeverrekenprijzentoe.Wijproberentewaarborgendatdeinformatiediewijopenbaarmakentijdigeerlijkconsequentennietmisleidendis.WijmakenmaterileaspectenvanonzeprestatiesinclusiefmetbetrekkingtothettoepassenvandezePrincipesbekendaanhetpubliek.CommercileRelaties6 DirecteurenbestuurdersenwerknemersmoetenzichtijdenshunwerkzaamhedenenwanneerzijhetbedrijfvertegenwoordigenaanalleaspectenvandezePrincipeshouden.Alsdatnietgebeurtkunnendisciplinairemaatregelenwordengenomen.ErwordenpassendeinstrumentengehandhaafdvoortoezichtopenrapportageovernalevingvandezePrincipes.DezePrincipesvormendekernvandemanierwaaropwijhetbedrijfenonzezakenrelatiesbeheren.Wijmakendezezoruimmogelijkbekendaanwerknemersenexternestakeholders.WijzullendezePrincipesindiennodigaanvullenmetmeergedetailleerdebeleidsregelsenbeheerssystemenomnalevingtewaarborgen.Devoorwaardenvanditdocumentwordenperiodiekgevalueerdnaaraanleidingvandeervaringeneninbrengvanonzestakeholders. KosmosEnergyLtd.coKosmosEnergyLLC8176ParkLaneSuite500DallasTexas7523112144459600NYSESymbolKOSwww.kosmosenergy.comLaatstbijgewerktFebruari2013